งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 3 ก.ค. 61 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 จาก 16 หลักสูตร เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง โดยกิจกรรมในว้นนี้ ได้รับเกียรติ์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์ คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน ซึ่งมี อาจารย์ชินวัจน์ งามวรรณากร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้กล่าวรายงาน 

อีกทั้งในวันนี้ ยังมีการกล่าวต้อนรับ จากรองคณบดี และประธานหลักสูตร ทุกหลักสูตร และมีพิธีมอบ เกียรติบัตรแก่ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาที่หมดวาระ และมอบป้ายชื่อให้ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ใน ปีการศึกษา 2561 ต่อไป

แกลเลอรี่