งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2561 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  ณ ห้องประชุมอาคารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยนักศึกษาใหม่จะได้รับการปรับพื้นฐานทางภาษาไทย และภาษาอังกฤษก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อให้มีความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ต่อไป

แกลเลอรี่