งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คำสั่งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2561

3761-2561 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2561 (ดังไฟล์แนบ)

3762-2561 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 (ดังไฟล์แนบ)

3759-2561 คำสั่งแต่งตั้งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา (ดังไฟล์แนบ)

6143-2561 คำสั่งแต่งตั้งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา (ดังไฟล์แนบ)

83-2561 คำสั่งแต่งตั้งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา (ดังไฟล์แนบ)

6633-2561 คำสั่งแต่งตั้งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา (ดังไฟล์แนบ)

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด