งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายงานสรุปผลจำนวนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เข้าชมภาพยนตร์

รายงานสรุปผลการเข้าชมภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ(ซับไทย)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

          ตามที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศได้รับมอบหมายให้ดูแล กำกับ ติดตามให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แต่ละหลักสูตรเข้าชมภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ (ซับไทย) เพื่อการศึกษา จึงได้แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบดูแล กำกับ ติดตามนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร และมีการประชาสัมพันธ์ไปยังหลักสูตรทุกหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาเข้าชมภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ (ซับไทย) เพิ่มพูนความรู้ทางด้านภาษา และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

          ในการนี้ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศจึงขอรายงานสรุปผลจำนวนนักศึกษาที่เข้าชมภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ (ซับไทย) ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้

รายงานสรุปผลจำนวนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เข้าชมภาพยนตร์

เดือน

จำนวนนักศึกษา

สิงหาคม

199 คน

กันยายน

322 คน

ตุลาคม

840 คน

        ทั้งนี้ขอขอบคุณคณาจารย์ทุกหลักสูตรที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการกำกับดูแลนักศึกษาเข้าชมภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ (ซับไทย) เพื่อการศึกษา และคณาจารย์ทุกท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

        อ้างอิงข้อมูลจากรายงานผลสรุปของคณะวิทยาการจัดการ http://fms.yru.ac.th/web59/page/1669

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่