งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน "กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาการสื่อสารภาษาไทยและการสร้างแรงบันดาลใจ"

          เมื่อวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2561  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน  กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาการสื่อสารภาษาไทยและการสร้างแรงบันดาลใจ   ณ  หอประชุมหลังเล็ก  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทย วาทศิลป์ และการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์  แซ่หลี  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  เป็นประธานในพิธีเปิด และมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมในพิธีเปิด 

          กิจกรรมฯในครั้งนี้ได้จัดให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์ฯ  โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ 2 ท่าน คือ  อาจารย์ธีรยุทธ์  เกณบุตร  และอาจารย์อารียา  มาเล็ก  มาให้ความรู้และแง่คิดดีๆ  ตลอดจนกิจกรรมที่กระตุ้นความคิดและความกล้าแสดงออกให้นักศึกษา

แกลเลอรี่