งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันอังคาร (11 ธ.ค. 2561)

      กิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันอังคาร (11 ธ.ค. 2561)

      ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีนโยบายให้ส่วนราชการและนักศึกษาในแต่ละคณะเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกรักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ นั้น

      ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกรักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ในทุกๆวันอังคารของภาคการศึกษาที่ 2 ปี 2561

      #ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน และนักศึกษาทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้มากๆครับ

แกลเลอรี่