งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บุคลากร และนักศึกษา YRU HUSO รวมพลัง ร่วมสร้างความรักความสามัคคี

กิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันอังคาร (25 ธ.ค. 2561)

      ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีนโยบายให้ส่วนราชการและนักศึกษาในแต่ละคณะเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกรักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ นั้น

      ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ โดยวันนี้มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 61)  จำนวน 7 หลักสูตรเข้าร่วม ได้แก่หลักสูตรภาษาไทย ศศ.บ. หลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. หลักสูตรภาษาจีน หลักสูตรนิติศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตร์ หลักสูตรทัศนศิลป์ฯ และหลักสูตรภาษาอังกฤษ ศศ.บ.  กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความรักความสามัคคี สร้างจิตสำนึกรักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ้งกิจกรรมนี้คณะมนุษยศาสตร์ฯ จะจัดขึ้นทุกๆ วันอังคารของภาคการศึกษาที่ 2 ปี 2561

#ขอขอบพระคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้มากๆครับ

แกลเลอรี่