งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

YRU HUSO ร่วมแสดงพลังความรัก และความสามัคคี

YRU HUSO ร่วมแสดงพลังความรัก และความสามัคคี 
กิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันอังคาร (15 ม.ค. 2562)

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีนโยบายให้ส่วนราชการและนักศึกษาในแต่ละคณะเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกรักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ นั้น
ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ โดยวันนี้มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 61) และชั้นปีที่ 2 (รหัส 60) ของทุกหลักสูตรเข้าร่วมในครั้งนี้ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความรักความสามัคคี สร้างจิตสำนึกรักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ้งกิจกรรมนี้คณะมนุษยศาสตร์ฯ จะจัดขึ้นทุกๆ วันอังคารตลอดเปิดภาคเรียน

แกลเลอรี่