งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

HU-SO YRU เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายมนุษย์ - วจก. อุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 20 “ไอยราเกมส์”

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับสโมสนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายมนุษย์ - วจก. อุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 20 “ไอยราเกมส์”  โดยมีอาจารย์วรากร  แซ่พุ่น รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้มีอาจารย์ และสโมสรนักศึกษาแต่ละคณะในมหาวิทยาลัยเครือข่ายเข้าร่วมการประชุม 4 สถาบัน คือ

     - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

     - คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

     - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

     - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมนี้มีขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานระหว่างนิสิตนักศึกษา ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมกันระหว่างสถาบัน

แกลเลอรี่