งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

YRU HUSO รวมพลัง ร่วมสร้างความรักความสามัคคี

กิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันอังคาร (22 ม.ค. 2562)

      ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีนโยบายให้ส่วนราชการและนักศึกษาในแต่ละคณะเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกรักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ นั้น

      ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ โดยวันนี้มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 61) จำนวน 7 หลักสูตรเข้าร่วม ได้แก่หลักสูตรภาษาไทย ค.บ. , ภาษาอังกฤษ ค.บ. , ภาษามลายู ค.บ. , สังคมศึกษา , รปศ., ภาษาอาหรับ , และหลักสูตรการพัฒนาชุมชน กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความรักความสามัคคี สร้างจิตสำนึกรักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ้งกิจกรรมนี้คณะมนุษยศาสตร์ฯ จะจัดขึ้นทุกๆ วันอังคารตลอดเปิดภาคเรียน

    

แกลเลอรี่