งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

YRU HUSO รวมพลัง ร่วมสร้างความรักความสามัคคี

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ (29 มกราคม 2562) 

        ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีนโยบายให้ส่วนราชการและนักศึกษาในแต่ละคณะเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกรักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ นั้น

       ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 61) จำนวน 7 หลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ หลักสูตรภาษาไทย ศศ.บ. , ภาษามลายู ศศ.บ. , ภาษาจีน , นิติศาสตร , รัฐศาสตร์ , ทัศนศิลป์ฯ และหลักสูตรภาษาอังกฤษ ศศ.บ.  ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความรักความสามัคคี สร้างจิตสำนึกรักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ้งกิจกรรมนี้คณะมนุษยศาสตร์ฯ จะจัดขึ้นทุกๆ วันอังคารตลอดเปิดภาคเรียน

แกลเลอรี่