งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกู้ชีพ CPR เพื่อชุมชน

        เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมบราแง อาคารสังคมศาสตร์   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกู้ชีพ CPR เพื่อชุมชน  ให้แก่นักศึกษา ทั้งนี้มีนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ และนักศึกษาจากองค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมการอบรม จำนวน 80 คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและสามารถปฏิบัติการช่วยเหลือและให้การปฐมพยาบาลผู้ประสบเหตุได้อย่างถูกต้องก่อนนำส่งโรงพยาบาล  โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร  สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และอาจารย์วรากร  แซ่พุ่น  รองคณบดีฝ่ายพัมนานักศึกษาและสารสนเทศ เป็นผู้กล่าวรายงาน

        โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลศูนย์ยะลา  คือ คุณวีระ  หะนิมะ  คุณไพศอล  ระเซาะ  และคุณมูฮัมหมัด  แยนา

แกลเลอรี่