งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณบดี คมส.นำทีม YRU HUSO รวมพลัง ร่วมสร้างความรักความสามัคคี

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ (12 มีนาคม 2562)

        วันนี้(12 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น.) ผศ.สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีนโยบายให้ส่วนราชการและนักศึกษาในแต่ละคณะเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกรักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  โดยกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ  มีคณาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 61) จำนวน 7 หลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ หลักสูตรภาษาไทย ศศ.บ. , ภาษามลายู ศศ.บ. , ภาษาจีน , นิติศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , ทัศนศิลป์ฯ และหลักสูตรภาษาอังกฤษ ศศ.บ.  ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความรักความสามัคคี สร้างจิตสำนึกรักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ้งกิจกรรมนี้คณะมนุษยศาสตร์ฯ จะจัดขึ้นทุกๆ วันอังคารตลอดเปิดภาคเรียน

แกลเลอรี่