งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมรวมพลังร่วมสร้างความรักความสามัคคี สร้างจิตสำนึกรักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

              วันอังคาร  ที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น.) คณาจารย์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีนโยบายให้ส่วนราชการและนักศึกษาในแต่ละคณะเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกรักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  

แกลเลอรี่