งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการทำงานในอนาคต

       เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ได้จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน “กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการทำงานในอนาคต”  ให้แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลิกภาพในการสัมภาษณ์งานให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯที่กำลังสำเร็จการศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน  ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการมีงานทำให้แก่บัณฑิต ณ ห้องประชุมเซอรา อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

        ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ  วรรณอาลี  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  เป็นประธานในพิธีเปิด และอาจารย์วรากร  แซ่พุ่น รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ  เป็นผู้กล่าวรายงาน รวมทั้งได้รับเกียรติจากคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  โดยกิจกรรมในครั้งนี้คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้เชิญ คุณนิศานาถ  ติรางกูร ซึ่งเป็นวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ  มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ และข้อคิดดีๆให้แก่นักศึกษา

แกลเลอรี่