งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการอบรมอาชีพทางเลือกให้กับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใต้กิจกรรม “เย็บกระเป๋าร้อยพวงกุญแจ ปีที่ 2”

        เมื่อวันที่  1 - 2 และ 6 - 9 มิถุนายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการอบรมอาชีพทางเลือกให้กับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “ภายใต้กิจกรรมเย็บกระเป๋าร้อยพวงกุญแจ ปีที่ 2” ณ ลานวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพที่หลากหลาย และสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองได้

       ทั้งนี้ได้มีนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก โดยผู้ที่เข้าอบรมในครั้งนี้สามารถผลิตชิ้นงานของตนเองได้คนละ 2 ชิ้นงาน ได้แก่ กระเป๋าใส่เหรียญ และคีย์โคฟเวอร์ ทั้งนี้นักศึกษาสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้เองหรือจัดจำหน่ายเป็นรายได้เสริมต่อไป

แกลเลอรี่