งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมสืบสานการแสดงระบำกีปัตเรนัง

         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  กิจกรรมสืบสานการแสดงกีปัตเรนัง เมื่อวันที่ 8 -9 และ 15 -16 มิถุนายน 2562  ณ  ห้องประชุมบราแง  อาคารสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ศิลปการแสดงท้องถิ่นไม่ให้สูญหายและคงอยู่สืบไป

        โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้เชิญ คุณรัตนาภรณ์  แก้วกสิ  ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านศิลปการแสดงมาเป็นวิทยากรในการอบรมฯ  ทั้งนี้ได้มีนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการอบรม รวมทั้งได้เชิญคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องมาร่วมฝึกซ้อมการแสดงเพื่อนำไปถ่ายทอดและให้คำแนะนำแก่นักแสดงในรุ่นต่อไป  

แกลเลอรี่