งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

         เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำคณะ ผู้บริหาร หลักสูตรและคณาจารย์ รวมทั้งแนะนำแนวทางการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษา

        ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร  สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และอาจารย์วรากร  แซ่พุ่น  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ เป็นผู้กล่าวรายงาน รวมทั้งได้รับเกียรติจากประธานและตัวแทนหลักสูตรกล่าวต้อนรับนักศึกษา ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์ฯร่วมต้อนรับนักศึกษาเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้คณะฯได้ร่วมแสดงความยินดีแก่อาจารย์ที่ได้ตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาศตราจารย์ จำนวน 4 ท่าน และมอบเกียรติบัตรให้แก่สโมสรนักศึกษาและอนุกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

        กิจกรรมในครั้งนี้คณะฯ ได้จัดแสดงวงดนตรีสากลคณะมนุษยศาสตร์ฯ HU-SO Poli Thai Art เพื่อสร้างความสนุกสนานและผ่อนคลายให้แก่นักศึกษา และการแสดงพิธีเปิดในชุด “ระบำกีปัตเรนัง” รวมทั้ง Talk Show ในหัวข้อ สร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย โดยวิทยากร : คุณอาหมัดอีสมาแอ  แวสอเหาะ

แกลเลอรี่