งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รหัส 62) ปีการศึกษา 2562

         เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (รหัส 62) โดยปรับพื้นฐานวิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ  ณ ห้องประชุมเซอรา  ห้องประชุมกานเฉ่า และห้องประชุมบราแง  อาคารสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

         ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยมีคณาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถในแต่สาขาวิชาเป็นผู้ปรับพื้นฐานความรู้ให้แก่นักศึกษา

                วิชาภาษาไทย ได้แก่ อ.จิตติขวัญ  ภู่พันธ์ตระกูล   อ.ธวัลรัตน์  พรหมวิเศษ  และ อ.มัสวิณี  สาและ

                วิชาภาษาอังกฤษ  ได้แก่ อ.ตรีนุช  เกิดทองคำ   อ.คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด  อ.ดร.ชณิตา  เก้าเอี้ยน และ ผศ.วันทนี  แสงคล้ายเจริญ

แกลเลอรี่