งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

       เมื่อวันที 20-21 กรกฎาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน  กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 62) ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ให้แก่นักศึกษาอย่างเป็นลำดับขั้น รวมถึงกระบวนการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนานักศึกษาอย่างยั่งยืน

      ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร  สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และอาจารย์วรากร  แซ่พุ่น  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ เป็นผู้กล่าวรายงาน

       กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก  อาจารย์ธีรยุทธ์  เกณบุตร  และอาจารย์อารียา มาเล็ก วิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถมาอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักศึกษา  โดยให้นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการคิดและทำกิจกรรมกลุ่มอย่างสนุกสนาน

แกลเลอรี่