งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม

      เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน "กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม " ให้แก่นักศึกษาชั้นปีทีื 2 หรือ 3 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 605 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในกระบวนการคิดเพื่อสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม

     ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ  วรรณอาลี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด และอาจารย์วรากร  แซ่พุ่น  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ เป็นผู้กล่าวรายงาน

     กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก  รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข วิทยากรผู้ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรม มาอบรมเชิงปฏิบัติการฯให้แก่นักศึกษา โดยให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติและทดลองสร้างผลงานของตนเอง ผ่านโปรแกรมและเครื่องมือต่างๆ เช่น โปรแกรม  photofunia , Zappar mentimeter เป็นต้น

แกลเลอรี่