งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมพัฒนาผู้นำนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 360 องศา

        คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฯ ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวทางคณะฯได้ประสานวิทยากร จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร. วรรณะ  หนูหมื่น , อาจารย์วิฑูรย์ เมตตาจิตร , ครูทิพวรรณ ชอบทำกิจ และคุณวารินทร์  รามฤทธิ์ และทีมวิทยากรอีกหลายท่าน  มาอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้นำนักศึกษา ให้แก่ ตัวแทนผู้สมัครเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ และประธานสาขา รองประธานสาขา เลขานุการและตัวแทนสาขา จำนวนกว่า 60 คน ในระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมมังกีส อาคารวิทยาการจัดการ

       โดยกิจกรรมดังกล่าวประกอบไปด้วย 

- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารเป็นทีม 

- ผู้นำไม่ใช่ผู้ยิ่งใหญ่ ต้องทำสิ่งใดเพื่อผองมวลชน

- สรรค์สร้างโครงการเพื่อบ้านมนุษยศาสตร์เรา

- รุ่นน้องที่ต้องการจะเห็น ...และรุ่นพี่ที่จะต้องเป็น

- กิจกรรมฐานประสานสามัคคี “เพราะบ้านหลังนี้..คือที่ของพี่และน้องมนุษยศาสตร์”

- เทคนิคการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์

- ตอบประเด็น ดีเฟนท์ แสดงความพร้อม

- สรุปกิจกรรม “ตกตะกอนความคิด  พร้อมนำองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ”

         

แกลเลอรี่