งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมเคารพธงชาติ ( 27 สิงหาคม 2562)

          ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีนโยบายให้ส่วนราชการและนักศึกษาในแต่ละคณะเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกรักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ นั้น

          ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ โดยวันนี้มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 62) จำนวน 7 หลักสูตรเข้าร่วม ได้แก่ รัฐศาสตร์ , ภาษามลายู คบ. , ภาษาอังกฤษ คบ. , ภาษาไทย คบ. ,สังคมศึกษา , สารสนเทศศาสตร์ และรปศ.  กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความรักความสามัคคี สร้างจิตสำนึกรักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งกิจกรรมนี้คณะมนุษยศาสตร์ฯ จะจัดขึ้นทุกๆ วันอังคารตลอดเปิดภาคเรียน

แกลเลอรี่