งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมเคารพธงชาติคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (1 ตุลาคม 2562)

เมื่อวันอังคาร ที่ 1 ตุลาคม 2562   คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  หลักสูตรรัฐศาสตร์ , ภาษามลายู ค.บ. , ภาษาอังกฤษ ค.บ. , ภาษาไทย ค.บ. , สังคมศึกษา , สารสนเทศศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์  ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ บริเวณเสาธง อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โดยพร้อมเพรียงกัน อันเป็นการแสดงออกซึ่งความรักความสามัคคี สร้างจิตสำนึกรักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งจัดขึ้นในทุกวันอังคารของสัปดาห์

แกลเลอรี่