งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมเคารพธงชาติคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (8 ต.ค. 62)

เมื่อวันอังคาร ที่ 8 ตุลาคม 2562   คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  หลักสูตรนิติศาสตร์ , การพัฒนาชุมชน , ทัศนศิลป์ฯ , ภาษาจีน , ภาษามลายู ศศ.บ. , ภาษาอาหรับ , ภาษาไทย ศศ.บ. และภาษาอังกฤษ ศศ.บ. ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ บริเวณเสาธง อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โดยพร้อมเพรียงกัน อันเป็นการแสดงออกซึ่งความรักความสามัคคี สร้างจิตสำนึกรักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งจัดขึ้นในทุกวันอังคารของสัปดาห์

แกลเลอรี่