งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษาหลักสูตรสังคมศึกษา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันการสร้างแผนที่ด้วยโปรแกรม Arc GIS Online ระดับปริญญาตรีภาคใต้

เมื่อวันที่  13 พฤศจิกายน 2562   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัปดาห์แห่งการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ และวันสารสนเทศภูมิศาสตร์นานาชาติ (GIS DAY 2019) ณ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา  ภายใต้การควบคุมของอาจารย์วิไลวรรณ  วิไลรัตน์ และอาจารย์สรียา  หมัดอาด้ำ

ทั้งนี้หลักสูตรฯได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันการสร้างแผนที่ด้วยโปรแกรม Arc GIS Online ระดับปริญญาตรีภาคใต้  ในครั้งนี้ ผลการแข่งขันปรากฏว่า นักศึกษาจากหลักสูตรสังคมศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ นายมรูวาน สะอะ และนางสาวสุรางรัตน์ สุขหลังสวน นักศึกษาปีที่ 3

แกลเลอรี่