งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 รอบคัดเลือกเขตภาคใต้

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562  นางสาวอาแอเสาะ ยูโซ๊ะ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562  รอบคัดเลือกเขตภาคใต้ ในหัวข้อ "ผลงานคุณภาพ เกิดจากผู้ปฏิบัติ มีความรู้คู่คุณธรรม"  ซึ่งจัดโดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  และเป็นตัวแทนภาคใต้เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ ในการถวายงานผ่านภาษา หัวข้อ "ตามรอยพระยุคลบาทช่วยชาติได้อย่างไร"   โดยมีอาจารย์ ดร.ยุทธนา กาเด็ม อาจารย์หลักสูตรการพัฒนาชุมชน และอาจารย์วรากร แซ่พุ่น รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

แกลเลอรี่