งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อบรมเชิงปฏิบัติการกู้ชีพ CPR เพื่อชุมชน

           เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมติงเซียง ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการกู้ชีพ CPR เพื่อชุมชน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อประสบเหตุ และสามารถปฏิบัติการช่วยเหลือและให้การปฐมพยาบาลผู้ประสบเหตุได้อย่างถูกต้องก่อนนำส่งโรงพยาบาล ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของผู้ป่วยหรือผู้ได้รับบาดเจ็บได้ ทั้งนี้คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้เชิญวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถจากงานแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลศูนย์ยะลา คือ  คุณวีระ  หะนิมะ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และคุณไพศอล  ระเซาะ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ  รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยกู้ภัย มาอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษา

          โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ  วรรณอาลี  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  เป็นประธานในพิธีเปิด และอาจารย์วรากร แซ่พุ่น รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน  

แกลเลอรี่