งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการสร้างเครือข่ายและสัมมนาประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ได้นำนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ  โดยมีอาจารย์วรากร แซ่พุ่น รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นผู้ควบคุมดูแล เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายและสัมมนาประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ซึ่งจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือของคณะกรรมการสโมสรและผู้นำนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างมหาวิทยาลัยเขตภาคใต้ ตลอดจนการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำที่ดีให้กับนิสิต นักศึกษา อันจะนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย สังคมและประเทศชาติในอนาคต  

แกลเลอรี่