งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมเคารพธงชาติ (17 ธ.ค. 62)

เมื่อวันอังคาร ที่ 17 ธันวาคม 2562   คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ทุกหลักสูตร ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ บริเวณเสาธง อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โดยพร้อมเพรียงกัน อันเป็นการแสดงออกซึ่งความรักความสามัคคี สร้างจิตสำนึกรักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ  วรรณอาลี  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวให้โอวาทและพบปะกับนักศึกษา

แกลเลอรี่