งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมเคารพธงชาติ (24 ธันวาคม 2562)

เมื่อวันอังคาร ที่ 24 ธันวาคม 2562   คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรภาษามลายู ค.บ. , ภาษาไทย ค.บ. , รัฐศาสตร์ , สังคมศึกษา , ภาษาอังกฤษ ค.บ. , รัฐประศาสนศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ บริเวณเสาธง อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โดยพร้อมเพรียงกัน อันเป็นการแสดงออกซึ่งความรักความสามัคคี สร้างจิตสำนึกรักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ได้มีอาจารย์จากหลักสูตรรัฐศาสตร์ และหลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. ร่วมพบปะพูดคุยกับนักศึกษา

แกลเลอรี่