งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ (7 ม.ค. 63)

เมื่อวันอังคาร ที่ 7 มกราคม 2563   คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตร์ , การพัฒนาชุมชน , ทัศนศิลป์ฯ , ภาษาจีน , ภาษามลายู ศศ.บ. , ภาษาอาหรับ , ภาษาไทย ศศ.บ. และภาษาอังกฤษ ศศ.บ.  ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ บริเวณเสาธง อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โดยพร้อมเพรียงกัน อันเป็นการแสดงออกซึ่งความรักความสามัคคี สร้างจิตสำนึกรักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ได้มีอาจารย์ฐานนท์  มณีนิล ประธานหลักสูตรนิติศาสตร์ และอาจารย์ซูลฟีกอร์  มาโซ ประธานหลักสูตรการพัฒนาชุมชน ร่วมพบปะพูดคุยกับนักศึกษา

แกลเลอรี่