งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมเคารพธงชาติ (14 ม.ค. 63)

เมื่อวันอังคาร ที่ 14 มกราคม 2563   คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชน, ภาษาไทย ค.บ. , รัฐศาสตร์ , สังคมศึกษา , ภาษาอังกฤษ ค.บ. , รัฐประศาสนศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ศศ.บ. ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ บริเวณเสาธง อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โดยพร้อมเพรียงกัน อันเป็นการแสดงออกซึ่งความรักความสามัคคี สร้างจิตสำนึกรักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ได้มีอาจารย์จิราพร เกียรตินฤมล ประธานหลักสูตรทัศนศิลป์และการออกแบบ และอาจารย์นินุสรา มินทราศักดิ์ อาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตร์ ร่วมพบปะพูดคุยกับนักศึกษา

แกลเลอรี่