งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมประกวดกล่าวสุนทรพจน์ 3 จังหวัดชายแดนใต้

          มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้จัดโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี เพื่อตอบสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมประกวดกล่าวสุนทรพจน์ 3 จังหวัดชายแดนใต้  ในหัวข้อ “รู้รักสามัคคี” เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมเซอรา ห้องประชุมกานเฉ่า และห้องประชุมเซียนตานฮวา อาคารสังคมศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  และเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้แสดงออกถึงความสามารถในการกล่าวสุนทรพจน์ในที่สาธารณะ รวมทั้งเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องต่อไป

         ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานพิธีเปิด  และอาจารย์วรากร แซ่พุ่น รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นผู้กล่าวรายงาน รวมทั้งได้รับเกียรติจากผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมชมการแข่งขันดังกล่าว โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท  ดังนี้

                   1.ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น

                   2.ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย

                   3.ประเภทอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

          ซึ่งในการแข่งขันทั้ง 3 ประเภท ได้รับความสนใจจากสถาบันการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนใต้        ส่งนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน

ผลการแข่งขันทั้ง 3 ประเภท มีดังนี้

ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ

          เด็กหญิงสุชาดา  เจ๊ะแม            โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

          เด็กหญิงอานีฟา  เจ๊ะมะ            โรงเรียนแสงธรรมวิทยา  

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

          นางสาววาริษา มัทมูมาท            โรงเรียนดารุสสาลาม

รางวัลชมเชย

          1.เด็กหญิงวริศรา  ศรีไชย          โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

          2.เด็กหญิงนูร์ฟาติน  มาหะมะเด็ง  โรงเรียนแสงธรรมวิทยา

 

ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ

          นายวงศธร  ทองโรย                โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

         นายอะหมัด  อาแว                  โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

          นางสาวแวนาดียา  ตูแวตีมุง        โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

รางวัลชมเชย

          1.นางสาวนูรฮานิสท์  ตาเยะ       โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

          2.นางสาวซาลีฮา มะบูเก๊ะ          โรงเรียนศรีชีวันวิทยา

 

ระดับ อุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ

          นางสาวดาลียัณ สาและ             วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

        นางสาวมูนา  หวันนุรัตน์           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มอ.ปัตตานี

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

          นายวาริน  นาราวิทย์               คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มนร.

รางวัลชมเชย

          1.นายศราวุธ นาคชูวงศ์             มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

          2.นางสาวนาสือรี  เจะเยะ          คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่