งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อบรมพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล

          เมื่อวันที่ 22 -23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30  - 16.30 น. ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 405 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน  กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและการสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยใช้มัลติมีเดียให้แก่นักศึกษา

          โดยกิจกรรมดังกล่าวได้เชิญวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ คือ ดร.อิทธิณัฐ ตันติวิทิตพงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสื่อสารอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  และอาจารย์ปัญชลี  เวียงยิ่ง มาอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักศึกษา 

แกลเลอรี่