งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมเคารพธงชาติ (25-02-63)

เมื่อวันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563   คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตร์ , การพัฒนาชุมชน , ทัศนศิลป์ฯ , ภาษาจีน , ภาษามลายู ศศ.บ. , ภาษาอาหรับ , ภาษาไทย ศศ.บ. และภาษาอังกฤษ ศศ.บ.  ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ บริเวณเสาธง อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โดยพร้อมเพรียงกัน อันเป็นการแสดงออกซึ่งความรักความสามัคคี สร้างจิตสำนึกรักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

        ทั้งนี้ได้อาจารย์ขวัญตา  ทวีสุข ประธานหลักสูตรภาษาไทย ศศ.บ และอาจารย์มูฮำหมัดสุกรี  หะยีสะนิ อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษ ศศ.บ. ร่วมพบปะพูดคุยกับนักศึกษา

แกลเลอรี่