งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

            เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 (เวลา 13.00 น.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแนะนำแนวทางในการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย  และแนวประพฤติปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม  รวมทั้งเพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย  ซึ่งจะเป็นการช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับการเรียนและความเป็นอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย  นอกจากนี้ยังเป็นการแนะนำผู้บริหารคณะฯ  ประธานหลักสูตร ให้นักศึกษาได้รู้จัก  รวมทั้งกิจกรรมและผลงานดีเด่นของนักศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ตลอดจนช่องทางในการติดต่อประสานงานกับคณะฯ

           ทั้งนี้ได้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1  (รหัส 63) รวมทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศฯ ระบบออนไลน์ในครั้งนี้ จำนวน 572 คน

แกลเลอรี่