งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเรียนเสริมอาชีพหลักสูตรอาชีพระยะสั้น (ฉบับใหม่)

        ด้วยกองพัฒนานักศึกษา ดำเนินการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเรียนเสริมอาชีพหลักสูตรอาชีพระยะสั้น (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนด  โดยนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามไฟล์ที่แนบ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่