งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ให้นักศึกษาที่เข้าอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อเตรียมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ตรวจสอบรายชื่อและกลุ่มการอบรม

            ตามที่คณะมนุษยศาสตร์ฯ กำหนดจัดโครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษของบัณฑิต กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อเตรียมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ  ระหว่าง วันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2563  เวลา 09.00 -17.00 น. และหลักสูตรได้ส่งรายชื่อนักศึกษาที่จะเข้าอบรมและสอบมาแล้ว นั้น

            จึงขอให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (ดังเอกสารแนบ)

**หมายเหตุ 1.ให้นักศึกษาตรวจสอบเวลา  กลุ่มการอบรมฯ และกลุ่มการสอบ (ดังเอกสารแนบ) 

                  2.ในวันสอบที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ให้นักศึกษานำบัตรนักศึกษาและอุปกรณ์หูฟัง เข้าห้องสอบด้วย

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่