งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเข้าเรียนรู้และสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิตแบบออนไลน์

               ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการอย่างมืออาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป้าประสงค์ที่ ๓ บัณฑิตนักปฏิบัติ มีความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงาน ยุทธวิธีที่ ๔ พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ ๒๑ ในปัจจุบันและอนาคต และการประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ สกอ. ๑.๗ การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงกำหนดแนวปฏิบัติและปฏิทินการสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิตชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อให้การพัฒนาและการสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิตชั้นปีสุดท้ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์

              ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ได้แก่

                 ๑) นักศึกษาภาคปกติ รหัส ๕๙ – ๖๐

                 ๒) นักศึกษาภาค กศ.บป. รหัส ๖๐

                 ๓) นักศึกษาภาคปกติ (เทียบโอน) รหัส ๖๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

               ข้าเรียนรู้และสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิตแบบออนไลน์ ผ่านระบบฝึกอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (YRU e-Training) ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติและปฏิทินการสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิตชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

**นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดปฏิทินการสอบฯได้ตามไฟล์ที่แนบ

 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด