งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ

       คณะมนุษยศาสตร์ฯ กำหนดจัดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพให้แก่ผู้นำนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ในการนี้ ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบเข้าร่วมกิจกรรมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

 

หมายเหตุ  นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดกิจกรรม

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่