งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก)

            ด้วยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ดำเนินการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อสนับสนุนการศึกษาทางวิชาการในการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ สถาบันการเมือง ฯลฯ โดยจะให้ทุนสนับสนุนแก่นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี ในระดับปริญญาโท ทุนละ 50,000 บาท และปริญญาเอก ทุนละ 100,000 บาท  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 ธันวาคม 2563

          ทั้งนี้สาขาวิชาที่ให้ทุนสนับสนุน คือ สาขานิติศาสตร์  รัฐศาสตร์  และเศรษฐศาสตร์

          **สนใจสามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติ  และดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม  ดังไฟล์ที่แนบข้างล่างนี้ 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่