งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ

เมื่อวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้โครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพให้แก่ผู้นำนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  รวมทั้งกระตุ้นให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออกและเรียนรู้การเขียนโครงการและจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ภูริชาติ  พรหมเต็ม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด   และอาจารย์วรากร  แซ่พุ่น  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน  โดยมีคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯเข้าร่วมให้กำลังใจนักศึกษา

กิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปอย่างสนุกสนาน ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนได้รับทั้งความรู้และแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง รวมถึงแนวทางในเป็นผู้นำที่ดีและแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงตนเองและต่อยอดในการเรียนและการจัดกิจกรรมต่างๆ  โดยวิทยากรจาก Tom Team

         

แกลเลอรี่