งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นางสาวอาแอเสาะ ยูโซ๊ะ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เข้าพบ ผศ.สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานรางวัล “นักศึกษารางวัลพระราชทาน” ประจำปี 2562 ระดับอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563  อาจารย์วรากร แซ่พุ่น รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์จิตติขวัญ  ภู่พันธ์ตระกูล ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย และอาจารย์ชุติมา คำแก้ว รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ได้นำ นางสาวอาแอเสาะ ยูโซ๊ะ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 5 เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร  สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ณ ห้องประชุมจำปูรี  ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานรางวัล “นักศึกษารางวัลพระราชทาน” ประจำปี 2562  ระดับอุดมศึกษา  โดยได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

แกลเลอรี่