งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัล Best Content ประเภททีม จากการแข่งขันการประกวด นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดยะลา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฏหมายมหาชน และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ได้รับรางวัล Best Content ประเภททีม จากการแข่งขันการประกวด นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดยะลา ในโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2563 ซึ่งจัดโดย กสทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ กอ.รมน. ภาค 4 สน. เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2563

แกลเลอรี่