งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นางสาวฟัตฮียะห์ กะลูแป ​ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผู้นำเสนอวิจัยดีเด่น การนำเสนอบทความวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฟัตฮียะห์ กะลูแป  นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผู้นำเสนอวิจัยดีเด่น การนำเสนอบทความวิจัย จากกิจกรรมการแข่งขันวิชาการภาษาอาหรับ งานนิทรรศการวันภาษาอาหรับโลก 2020 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2563 ณ คณะวิทยาการอิสลามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

แกลเลอรี่