งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเสวนาเรื่อง “พหุวัฒนธรรม : กลไกการอยู่ร่วมกันในสังคมที่หลากหลาย”

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 อาจารย์วรากร  แซ่พุ่น  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ  เข้าร่วมโครงการเสวนาเรื่อง “พหุวัฒนธรรม : กลไกการอยู่ร่วมกันในสังคมที่หลากหลาย” ณ ห้องประชุม 500 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  ซึ่งจัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  ร่วมกับสภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติในการอยู่ร่วมกันในสังคมที่หลากหลาย    สร้างความเข้าใจและอยู่ร่วมกันฉันท์พี่น้อง  ห่างไกลจากความขัดแย้งในสังคมพหุวัฒนธรรม

แกลเลอรี่