งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการอบรมกิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(อัตลักษณ์เก่งไอที)

            ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(อัตลักษณ์เก่งไอที) ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคาร 24 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นั้น

            งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์  ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอบรมฯ  เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา โดยเปลี่ยนแปลงเป็นการอบรมในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Google Meet  ทั้งนี้ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบเข้าร่วมอบรมฯโดยสแกน QR Code และเข้าร่วมการอบรมตามวันเวลา ดังต่อไปนี้

           1. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ รหัส 63 อบรมในวันอาทิตย์ ที่ 27 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น.

           2. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ รหัส 62 อบรมในวันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

***นักศึกษาที่มีรายชื่อเข้าอบรม ดาวน์โหลดและตรวจสอบรายชื่อของตนเองตามไฟล์ที่แนบด้านล่างนี้ 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่