งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บรรยากาศการตัดสินการประกวดแข่งขันคลิปวิดีโอส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ "ทำดีต้องได้ดี"

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เชิญ อาจารย์ศฤงคาร  กิติวินิต อาจารย์ประจำหลักสูตรการออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์  คณะมนุษยศาสตร์ฯ  อาจารย์ ดร.ลัลน์ลลิต  สืบประดิษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  และอาจารย์ฮัสลี  นิฮะ อาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี   ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันคลิปวิดีโอส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ "ทำดีต้องได้ดี"  ณ ห้องประชุมจำปูรี  ชั้น 3  อาคารสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่