งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม หัวข้อ “ทำดีต้องได้ดี”

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 (เวลา 14.00 น.) ณ ห้องประชุมจำปูรี ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจาร์สุพร  สุนทรนนท์  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์วรากร  แซ่พุ่น รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ  ได้มอบโล่รางวัล ทุนการศึกษา และเกียรติบัตร ให้แก่ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ , รองชนะเลิศอันดับ 1 , รองชนะเลิศอันดับ 2 , รองชนะเลิศอันดับ 3 , รองชนะเลิศอันดับ 4 และรางวัลชมเชย  จำนวน 2 ทีม จากกิจกรรมการประกวดแข่งขันคลิปวิดีโอส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม หัวข้อ “ทำดีต้องได้ดี”  ทั้งนี้ มีนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมส่งผลงาน จำนวน 27 คน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา รุ่งรัตน์ และอาจารย์อภิชิต  อนุบุตร จากหลักสูตรการพัฒนาชุมชน  ร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัล

แกลเลอรี่